Soutěž v kybernetické bezpečnosti - ročník 2022/23

Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú.a její partneři pořádají ve školním roce 2022/2023 sedmý ročník národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti pro mladé lidi ve věku 9 až 24 let..

Soutěž je organizována jako jedna z aktivit Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti v České republice a je součástí iniciativy evropské komise European Cyber Security Challenge (ECSC) realizované evropskou agenturou pro kybernetickou bezpečnost ENISA.

ecsm
enisa

 

Hlavními garanty soutěže jsou Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA (Armed Forces Communication & Electronics Association), Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú.. Mezi další odborné garanty patří státní instituce, vysoké školy a neziskové asociace, které se dlouhodobě zabývají kybernetickou bezpečností a obranou (více zde).

foto

Členové národního kybertýmu před odletem na finále v Londýně (2018).

Vize a cíle

 • » Zvyšovat povědomí mladé generace a tím i české populace o rizicích a hrozbách kybernetického světa a zábavnou formou přispět k zapojení nejen středoškolských studentů do tohoto procesu.
 • » Identifikovat mladé talenty v oblasti kybernetické bezpečnosti a umožnit jim jejich další rozvoj prostřednictvím kontaktů a spoluprací se špičkovými experty a pracovišti v České republice v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany.
 • » Poskytnout informační podporu především středoškolským pedagogům a metodikům prevence v této „nové“, dynamicky se měnící oblasti života nás všech.
 • » Ověřit případně doplnit znalosti souvisejících s oblastí kybernetické a informační bezpečnosti.
 • » Ověřit znalosti nejen středoškolských studentů jednotlivých škol a porovnat je se znalostmi studentů jiných škol stejné kategorie nebo zaměření.
 • » Přispět k naplnění cílů kategorie F Akčního plánu Národní strategie kybernetické bezpečnosti, a to zejména (a) navyšovat povědomí a gramotnost v otázkách kybernetické bezpečnosti u studentů středních škol; (b) přispět k modernizaci vzdělávacích programů na středoškolské úrovni; (c) podporovat přípravu expertů; (d) přispět k přípravě metodických materiálů pro učitele a (e) podporovat u studentů rozvoj talentu v oblasti kybernetické bezpečnosti ve spolupráci s vysokými školami.

Popis soutěže

 • Kybernetická soutěž je soutěží nejen středoškoláků ve znalostech a dovednostech v oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních a komunikačních systémů.
 • V rámci soutěže jsou vytvářeny podklady, které mohou nejen středoškolským pedagogům posloužit jako metodická pomůcka při vzdělávání studentů v oblasti kybernetické bezpečnosti, informačních a komunikačních technologií a programování.
 • Soutěž je organizována pro všechny studenty základních, středních a vysokých škol v České republice věkové kategorie 9 až 24 let, a to bez ohledu na zaměření školy.
 • Soutěž je rozdělena do tří kol:
 • » První „OSVĚTOVÉ“ kolo probíhá elektronicky
 • » Druhé „VÝBĚROVÉ“ kolo probíhá elektronicky
 • » Třetí „FINÁLOVÉ“ kolo probíhá presenčně
 • Nejúspěšnější účastníci obdrží nabídku k účasti na letním soustředění spoluorganizovaném ČVUT a Kybernetickým polygonem, Masarykovy univerzity v Brně. *

Obsahová struktura soutěže

Oblast 1: Řízení bezpečnosti informací a řízení informačních a komunikačních technologií

 • » Principy posouzení a ošetření rizik kybernetické bezpečnosti
 • » Principy kategorizace aktiv a jeho efektivního využití
 • » Bezpečnostní politiky, jejich obsah a efektivní využití
 • » Přístupu k rozvoji bezpečnostního povědomí
 • » Aspekty řízení kontinuity

Oblast 2: Principy ochrany kybernetického prostoru

 • » Principy bezpečného návrhu systémů a bezpečné architektury
 • » Opatření pro ochranu komunikačních systémů a sítí
 • » Opatření pro ochranu operačních systémů a počítačové infrastruktury
 • » Opatření pro ochranu aplikačního prostředí
 • » Opatření pro ochranu informací a dat
 • » Základy kryptologie a její efektivní využití

Oblast 3: Efektivní reakce na kybernetické incidenty

 • » Událost versus kybernetický bezpečnostní incident
 • » Hlášení a vyhodnocení dopadů kybernetického bezpečnostního incidentu
 • » Řízení efektivní reakce na kybernetický bezpečnostní incident

Oblast 4: Hrozby a zranitelnosti kybernetického prostoru

 • » Techniky kybernetických útoků
 • » Hrozby kybernetického prostoru
 • » Zranitelnosti kybernetického prostoru
 • » Sociální a psychologické aspekty kybernetických útoků

Oblast 5: Právní a legislativní aspekty kybernetické bezpečnosti

 • » Principy právní a legislativní regulace kybernetické bezpečnosti
 • » Principy právní a legislativní regulace ochrany osobních údajů
 • » Principy právní a legislativní regulace ochrany obchodního tajemství
 • Oblast 6: SCADA Security a IoT

 • Terminologie
 • » Principy fungování ICT v oblasti industriální bezpečnosti
 • » Kybernetická bezpečnost v oblasti industriální bezpečnosti
 • » Aspekty kybernetické bezpečnosti v oblasti Internetu věcí
 • Oblast 7: Kryptografie a kryptoanalýza

 • » Terminologie
 • » Základní metody šifrování a dešifrování
 • » Praktické úlohy z kryptoanalýzy
 • Oblast 8: Psychologie, sociologie a sociální inženýrství

 • » Terminologie
 • » Vztah mezi psychologií, sociologií a kybernetickou bezpečností
 • » Sociální inženýrství v oblasti ICT
 • » OSINT
 • Oblast 9: Ochrana osobních údajů a digitální stopa

 • » GDPR
 • » Národní a EU legislativa v oblasti ochrany osobních údajů
 • » Principy a postupy ochrany osobních údajů ve virtuálním prostoru
 • Oblast 10: Digitální Česko

 • » Cíle a účel národní strategie Digitální Česko
 • » Obsah národní strategie Digitální Česko
 • » Role digitálního zmocněnce v organizaci
 • Oblast 11: LINUX

 • » Terminologie
 • » Základní příkaz

Doprovodné aktivity

V rámci soutěž je organizována řada osvětových a doprovodných aktivit pro žáky, studenty a učitele. Více informací zde.

Doporučené studijní materiály pro 1. kolo soutěže

Níže jsou odkazy na doporučené studijní materiály pro první kolo soutěže:

Doporučené studijní materiály pro 2. kolo soutěže

Níže jsou odkazy na doporučené studijní materiály pro druhé kolo soutěže:

Změna údajů vyhrazena. * = Více v soutěžních pravidlech. Aktualizováno dne: 9.3.2023

Hashtagy

#kybersoutez
#budkyber